Return of Products

EN | BG


RETURN OF PRODUCTS

We at Cyber Mark EOOD, UIC 205352986, apply Directive 83/2011 / EU of the European Parliament and of the Commission for Consumer Protection and the Consumer Protection Act.

Here you can find detailed information about your rights when returning a product. For more information, please see our conditions below or contact us at charlie.klotski@gmail.com.

  

User rights for product return

 

The User has the right to cancel the contract with Cyber Mark EOOD within 14 days without explicitly stating a reason for the cancellation. The period when cancellation is possible shall end after the expiration of the 14 days, as of:

The delivery date (in case that you have ordered different products in one order, the starting date shall the day on which the last product of the order was delivered.)

 

The customer also has the right to cancel an online order that they have just placed. Cancellation shall be made within 48 hours of the receipt of that order.

 

The cost of returning a product due to a User’s personal wish without any fault on the part of the trader shall be covered by the customer.

 

Within 14 days of the date of delivery of the ordered products, the customer has the right to return them, under the following conditions: (1) the product is in its original packaging (regardless of the condition of the transport package); (2) the product is free from smudging, fracture, rupture or traces of use; (3) the product is sent back together with the original document with which the customer has received the order; (4) the cost of returning the product shall be paid by the customer.

 

To opt out of the contract, you need to fill out the mandatory fields in the Product Return form.

In the comments section, please specify the bank account that you wish the sums to be refunded to.

 

Cash amounts paid upon delivery shall be refunded only by bank transfer to your bank account within 14 days of the date you notified us of the cancellation of the order. All amounts paid by debit / credit card are refunded to the card account from which the payment was made. The sums refunded shall be in EUR, according to the amount specified in the order. Cyber Mark EOOD shall not responsible for changes in the exchange rate on the day of the order or the day of the refund.

 

If in the Product Return form you have not indicated that the cost of returning the products will be paid by you, we will deduct the transportation costs from the refund amount.

 

You can replace products with others or get a refund - if you do not want a replacement.

We shall refund the cost of the products but not the cost of the delivery.

 

Upon receipt of the returned products, the trader will review their condition and has the right to refuse to accept the returned product if he finds that they are different or in a different condition than those delivered.

 

Cyber Mark EOOD reserves the right to refuse acceptance of products in case of a systemic order placing and order cancelling performed by the same person in short periods of time which indicates a lack of good faith.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

Ние от Сайбър Марк ЕООД, ЕИК 205352986, прилагаме Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите и Закона за защита на потребителите.

Тук може да намерите подробна информация относно правата Ви при връщане на продукти. За повече информация, моля вижте нашите условия за връщане по-долу или се свържете с нас на charlie.klotski@gmail.com.
 

 Потребителски права при връщане на продукт

 

Всеки клиент има право да се откаже от договора (всяка една покупка с касова бележка съгласно действащото законодателство представлява договор) с Сайбър Марк ЕООД в рамките на 14 дни, без изричното задължение да бъде посочвана причината за отказа. Срокът за отказ приключва след изтичане на споменатите 14  дни, считано от:

Датата на доставка (При условие, че имате различни продукти в една поръчка, за начален момент се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.)

 

Клиентът също така е в правото си да се откаже от току що направената онлайн поръчка в срок до 48 часа, считано от получаването на поръчката Ви.

 

Разходът за връщане поради лично желание на клиент без каквато и да било вина от страна на търговеца, е за сметка на клиента.

 

В срок до 14 дни от датата на доставка на поръчаните продукти можете без причина да ги върнете, при следните условия: (1) продуктът е в оригиналната си опаковка (изключение прави транспортната опаковка); (2) продуктът няма зацапване, счупване, скъсване или следи от употреба; (3) продуктът е придружен от оригиналния документ, с който сте получили поръчката; (4) разходите по връщането на стоката са за ваша сметка.

 

За да се откажете от договора е необходимо да попълните здължителните полета във  формата Връщанена продукти.

В коментара, моля посочете банковата сметка, по която ще ви бъде въстановена сумата.

 

Суми в брой, платени при доставка, се възстановят само по банков път по ваша сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват по картовата сметка, от която е извършено плащането. Въстановената сума ще бъде в евро, според посочената в поръчката сума. Сайбър Марк ЕООД не носи отговорност при промяна на валутния курс в деня на поръчка и деня на въстановяване.

Ако в уведомлението за отказ не сте посочили, че сте поели разноските за връщане на продуктите ще удържим транспортните разходи от сумата за възстановяване.

 

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна.

Възстановяваме стойността на продуктите без стойността на доставката.

 

При приемането на връщането, по отношение на което е упражнено право на отказ, търговецът ще извърши преглед и може да откаже от приемането им, ако установи, че върнатите продукти са различни от доставените.

 

Сайбър Марк ЕООД си запазва правото да  откаже приемането на продуктите, ако поради системност в поръчването и отказването през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност.